Đăng nhập
Phi Vụ Thượng Hải
90 phút
1998
Phi Vụ Thượng Hải

Shanghai Affairs

Hoàng Phi Hồng
134 Phút
1991
Hoàng Phi Hồng

Once Upon A Time In China

Hoàng Phi Hồng 2
113 phút
1992
Hoàng Phi Hồng 2

Once Upon a Time in China II

Hoàng Phi Hồng 3
109 Phút
1993
Hoàng Phi Hồng 3

Once Upon a Time in China III

Hoàng Phi Hồng 4
102 phút
1993
Hoàng Phi Hồng 4

Once Upon a Time in China IV

Nhất Đại Tôn Sư
130 phút
2013
Nhất Đại Tôn Sư

The Grand Masters

Hoàng Phi Hồng 5
101 Phút
1994
Hoàng Phi Hồng 5

Once Upon A Time In China V

Phương Thế Ngọc
100 phút
1993
Phương Thế Ngọc

Fong Sai Yuk

Lá Thư Gửi Phụ Thân
103 phút
1995
Lá Thư Gửi...

My Father Is A Hero

Phong Vân
128 phút
1998
Phong Vân

The Storm Riders &...

Cướp Thần Tuyệt Sắc
90 phút
2001
Cướp Thần...

Martial Angels

Cẩm Y Vệ
112 phút
2010
Cẩm Y Vệ

14 Blades

Sàn Đầu Khốc Liệt
102 phút
2013
Tùy Đường Diễn Nghĩa
62 Tập
2012
Tùy Đường...

Sui Tang Yan Yi

Trung Liệt Dương Gia Tướng
2013
Trung Liệt...

Saving General Yang

Sát Thủ Azumi
98 phút
2003
Sát Thủ Azumi Phần 2
109 phút
2005
Sát Thủ Azumi...

Azumi 2: Death or Love

Võ Tòng
95 Phút
1972
Võ Tòng

Kuai huo lin

Toàn thành giới bị
110 phút
2010
Toàn thành giới bị

City Under Siege

Diệp Vấn 3
100 phút
2010
Diệp Vấn 3

The Legend Is Born: Ip Man